Autorendi tingimused

Üldtingimused

1. Autot saab rentida vähemalt 20 aastane 1 aastase juhistaažiga isik. Auto rentimise ülemine vanusepiir on 75 eluaastat.

2. Auto rentimisel tuleb esitada rentniku nimel olev juhiluba. Lisadokumendina palume esitada rentnikult isikut tõendavat dokumenti (pass või ID-kaart). Rentnik kinnitab, et esitatud juhiluba on kehtiv ja juhtimisõigus selle juhiloaga ei ole peatatud. Sama tingimus kehtib ka lisajuhtide kohta.

3. Nõutav tagatisraha 50 €.

Lisatingimused:

1. Tallinna kesklinna piires auto kohaletoomine ja äraviimine maksab 10 €, alates 3 päevasest tellimusest toome soovi korral auto Tallinna kesklinna piires tasuta kohale.

2. Auto antakse rentnikule täis kütusepaagiga ning seda samuti tuleb tagastada täis kütusepaagiga.

3. Kui sõiduk vajab tagastamisel salongi keemilist pesu, siis tuleb selle eest tasuda Rentnikul 100 €.

4. Sõiduki viimine üle Eesti Vabariigi riigipiiri on ilma rendileandja kirjaliku loata keelatud.

5. Rendiperioodil saadud trahvid kuuluvad sissenõudmisele ka tagantjärgi. Trahvid, millest rendileandjat ei teavitatud, nõutakse hiljem sisse kahekordselt.

6. Rendiautos on keelatud suitsetada ja tarbida alkoholi. Keelu eiramisel trahv 200 €.

7. Renditeenuste eest tasumine toimub enne rendiperioodi algust, kui eelnevalt ei ole teisiti kokku lepitud.

NB! Rendifirmal on õigus kliente valida!

Üldsätted

1. Klient on kohustatud maksma rendi eest tasu Rendifirmale kogu rendiperioodi eest. Sõiduki ennetähtaegsel tagastamisel makstud renditasu ei tagastata.

2. Leping kehtib alates sõlmimisest kuni sõiduki tagastamiseni Lepingus märgitud tagastamiskohta ja tagastamisajal pretensioonide puudumisel.

3. Rendiperioodi ületamisel ilma Rendifirma vastava nõusolekuta/teavituseta üle 1 (ühe) tunni, rakendub tunnitariif 3 € iga ületatud tund.

4. Klient on kohustatud tagastama rendiauto täis kütusepaagiga, kui pooled ei lepi kokku teisiti. Klient on kohustatud sõidukit tankima üksnes kvaliteetse ja sõidukile ettenähtud mootorikütusega.

5. Kui sõiduk vajab tagastamisel salongi keemilist pesu, siis tuleb selle eest tasuda 100 €.

6. Klient on kohustatud sõiduki üle vaatama ennem enda kasutusse võtmist ning veenduma selle sobilikkuses ja korrasolekus.

Kliendi kohustused

1. Klient on kohustatud tasuma rendiperioodil esitatud trahvimaksed (valesti parkimine, liikluseeskirjade rikkumine, kiiruse ületamine jms). Rendifirmal on õigus Kliendilt sisse nõuda sellised kulud ka juhul kui nende olemasolu ilmneb pärast rendiperioodi.

2. Klient on kohustatud sõidukit mitte andma kolmandale isikule kasutamiseks v.a. teisele juhile. Loovutades juhtimisõiguse, on Klient kohustatud tutvustama teist juhti Lepingu tingimustega kuna juriidiliselt jääb vastutavaks sõiduki eest Klient.

3. Liiklusõnnetuse, varguse, vandalismi, dokumentide või esemete kadumisel jms. Juhtumi korral on Klient kohustatud viivitamatult teavitama Rendifirmat juhtunust.

Kliendi vastutus

1. Klient vastutab täielikult kõikide sõidukist kadunud või vahetatud detailide eest.

2. Klient kannab täielikult kahju, mis on tekitatud joobeseisundis Kliendi või -teise juhi süül.

3. Klient kannab sõiduki vargusel tekkinud kahju täielikult.

4. Rentnik on vastutav tekitatud kahjude ja/või sõiduki väärtuse eest täies ulatuses, kui kahju tekkis Rentniku poolt liikluseeskirju rikkudes ja kindlustusfirma keeldub kindlustushüvitise väljamaksmisest.

5. Sõiduki dokumentide või võtmete mittetagastamisel või puuduliku varustusega sõiduki (v.a purunenud rehvi korral 20 €) tagastamisel tasub Klient Rendifirmale leppetrahvi 200 € iga kaotatud või puuduva dokumendi või eseme kohta.

Rendifirma õigused

1. Rendifirmal on õigus loobuda sõiduki rentimisest ja lõpetada Leping, kui Klient või teine juht äratab kahtlust, et sõidukit kasutatakse pahatahtlikult.