Autoveotreileri renditingimused

1. Rendihind tasutakse enne rendiperioodi algust sularahas või ülekandega. Kui haagis tagastatakse hiljem kokkulepitud ajast, tasub Rentnik kerghaagise puhul iga ületatud tunni eest 3 €, kuid mitte rohkem kui auto pukseerimishaagise eest vastavalt 25 € ööpäevas.

2. Rentnik on kohustatud hoolitsema haagise eest heaperemehelikult.

3. Rentnik kohustub kasutama haagist isiklikult ja mitte andma seda kasutamiseks kolmandatele isikutele ilma Rendileandja kirjaliku nõusolekuta.

4. Rentnik on täies ulatuses vastutav haagise kompleksuse ja säilivuse eest.

5. Loodusõnnetuse, õnnetusjuhtumi, tulekahju, vandalismi, varguse ja mistahes muu juhtumi korral korvab Rentnik Rendileandjale tekkinud kahjud.

6. Mistahes juhtumi, varguse, rikke vms. korral on Rentnik kohustatud sellest viivitamatult informeerima Rendileandjat.

7. Rentniku süül tekkinud kahjude, s.h. haagise varguse, vigastuste jms. lahendamisele kulunud aja eest, tasub Rentnik Rendileandjale kahjutasu summas 25 € ööpäevas auto pukseerimishaagise eest. Kahjutasu arvestatakse iga remondis oldud ööpäeva eest rendihinda või kuni Rendileandjaga kokkuleppe saavutamiseni.

8. Rendileandjal on õigus rendiperioodi kestel Leping ühepoolselt lõpetada kui selgub, et Rentnik on Lepingu sõlmimisel esitanud väärinformatsiooni või eirab Lepingu tingimusi.

9. Rentnik kohustub jälgima haagise tehnilist seisukorda (järgima täpselt äratoodud tingimusi, täitma kõiki ohutusnõudeid mis on seotud haagise ekspluatatsiooniga) ja hoolitsema haagise puhtuse eest kogu Lepingu perioodil. Kui rentnik tagastab määrdunud haagise on Rendileandjal õigus nõuda teenustasu kuni 6 Eurot.

10. Rendileandja ei vastuta kulutuste eest, mis võivad Rentnikul tekkida seoses haagise purunemise ja/või tehnilise rikke tõttu, juhul kui tegemist ei ole tehasepraagiga.

11. Rendipäeva kestus on 24 tundi. Rentnik kohustub haagise tagastama Lepingus toodud ajal ja kohas.

12. Haagis on ette nähtud kasutamiseks Eesti Vabariigi piires.Väljaspoole Eesti Vabariigi piiri sõit kokkuleppel ning Rendileandaja nõusolekul.

13. Käesolevast lepingust tuleneda võivaid vaidlusi ja erimeelsusi lahendavad Rendileandja ja Rentnik. Pooltevahelised vaidlused ja erimeelsused lahendab Rendileandja poolt valitud kohus või inkassofirma.